Archiv článků

Cínovec a poslední povolení, těžba lithia na Cínovci může začít

18.10.2017 15:14

Cínovec a těžba Lithia

22.03.2017 08:25

Návrh změny dopravního značení - Opatření obecné povahy

03.08.2016 18:00

Opět  způsob prosazení návrhů stran představitelů města, bez veřejného projednání s občany

dopravní zančení ve Střelné

- dopravní značení ve střelné - 27.7.2016.pdf

- mapové uspořádání DZ.jpg

Kanalizace v Košťanech a Střelné

13.06.2016 12:41

OZV č. 3-2015 a příloha rezeslaná do domovních schránek

08.10.2015 20:00

Změna územního plánu č. 1 - NESOUHLAS

11.09.2015 11:36

Kanalizace a napojení nových odběrných míst - dotaz

01.07.2015 10:00

Zápis ze schůze

18.06.2015 17:10

Datum a místo konání ustavující schůze:

18. 6. 2015 v 17:00 hod. Košťany, Sklářská 210

Svolavatel:

Bc. Lubomír Jiřík

Přítomní:

viz listina přítomných

Program:

1. Zahájení, vyplnění a ověření prezenční listiny

2. Vyplnění přihlášek do Spoku

3. Schválení programu

4. Schválení stanov Spolku

5. Volba předsedy a místopředsedy

6. Zpráva o dosavadní činnosti přípravného výboru

7. Úkoly

8. Závěr

 

Průběh jednání:

1. Zahájení, vyplnění a ověření Listiny přítomných

Schůzi zahájil Bc. Lubomír Jiřík. 5 přítomných se zapsalo do Listiny přítomných.

2. Vyplnění přihlášek do Spolku

Všichni přítomní projevili zájem stát se členy Spolku a vyplnili přihlášky.

3. Schválení programu

USNESENÍ č. 1:

Přítomní schválili program navržený Bc. Lubomírem Jiříkem.

Návrh na způsob hlasování, že nebude nyní ani do budoucna tajné.

Návrh na způsob zaznamenání hlasování, navrženo číselnou řadou arabských čísel, jména hlasujících nebudou upřednostňovány.

Navržena jako zapisovatelka: Bc. Zuzana Jiříková

Ověřovatel zápisu Josef Roudenský

Protinávrh nebyl podán.

Bylo vedoucím schůze navrženou hlasovat o všech výše navržených bodech společně v jednom hlasování, návrh byl přijat.

PRO:        5

PROTI:    0

ZDRŽELI SE:      0

USNESENÍ bylo přijato

4. Schválení stanov Spolku

Přítomní se seznámili se stanovami. Stanovy připravil svolavatel společně s panem Josefem Roudenským

USNESENÍ č. 2:

Přítomní schválili stanovy Spolku.

PRO:        5

PROTI:    0

ZDRŽELI SE:      0

USNESENÍ bylo přijato

5. Volba předsedy Spolku

Na předsedu Spolku se rozhodli kandidovat 1 přítomný, a to Bc. Lubomír Jiřík

 

USNESENÍ č. 3:

Přítomní zvolili za předsedu Spolku:

Bc. Lubomíra Jiříka, bytem Košťany, Sklářská 210, 41723, RČ 581114/0511

PRO:        5

PROTI:    0

ZDRŽELI SE:      0

USNESENÍ bylo přijato

 

6. Zpráva o dosavadní činnosti přípravného výboru

Přípravný výbor ve složení Bc. Lubomír Jiřík, Josef Roudenský, Josef Liprt se v předchozím období zabývali hlavně následujícími činnostmi:

  • příprava Stanov a registrace Spolku
  • dokumentace Spolku,

 

USNESENÍ č. 4:

financování spolku a příspěvky členů:

předsedou spolku Bc. Lubomírem Jiříkem (dále jen „předseda“), byl podán návrh v otázce financování spolku a výběru členských příspěvků od členů spolku.

Předseda podal návrh: v otázkách financí – nebudou se vybírat žádné členské příspěvky, jakož i nebudou přijímány žádné finanční hotovosti od jiných organizací případně podnikatelské sféry. Následně vyzval členy spolku, zda některý z přítomných nemá jiný protinávrh.

Protinávrh: nebyl podán

PRO:        5

PROTI:    0

ZDRŽELI SE:      0

USNESENÍ bylo přijato

 

7. Úkoly

  • Předseda spolku zajistí neprodleně zápis Spolku do spolkového rejstříku k místně příslušnému rejstříkovému soudu, jímž je Krajský soud v Ústí nad Labem.
  • Předseda Spolku stanovil termín veřejné schůze spolku na 23. 7. 2015. Do té doby spolu budou členové komunikovat emailem a telefonicky.

 

8. Závěr

Předseda společně s panem Josefem Roudenským poděkovali přítomným za účast a ustavující schůzi Spolku ukončili.

 

V Košťanech dne 18. 6. 2015

Zapsala:                                                                            ……………………………………………….

                                                                                                         Bc. Zuzana Jiříková

 

Zápis ověřil:                                                                   ……………………………………………….

                                                                                                               Josef Lipert

Předseda spolku:                                                            ……………………………………………….

Zábor veřejného prostranství aneb poslušný občan

16.06.2015 10:00

Občan mající svůj názor, který je v kolizi s názorem zvolených zástupců na radnici má zřejmě "smůlu".

1. průvodní dopis k žádosti zábor veřejného prostranství.pdf

Rozhodnutí - nepovolení záboru.pdf

Sdělení nadřízeného orgánu ke stížnosti na postup MěÚ Duchcov a vyloučení O. S. Košťany, jako ostatní účastníky v projednávané věci Rekonstrukce kotelny

09.10.2014 21:34

Sdělení nadřízeného orgánu ke stížnosti.pdf 

O. S. Košťany akceptuje část sdělení nadřízeného orgánu - Krajského úřadu Ústeckého kraje, k postupu pracovníka Odboru výstavby a životního prostředí Duchcov. Oprávněná úřední osoba Odboru výstavby a životního prostředí po dobu 4 let  O. S. Košťany zasílala písemné materiály k podnikatelskému záměru "Rekonstrukce kotelny", akceptovala všechny písemné námitky O. S. Košťany a o to  více je zarážející skutečnost, že před samotným závěrem, či ukončením řízení nás, jako vedlejší účastníky řízení, pracovník MěÚ Duchcov, z Odboru výstavby a životního prostředí vyřadil. Ve sdělení KÚ Ústí nad Labem se touto skutečností vůbec nikdo nezabýval a ani ji nikdo neokomentoval.

Bc. Lubomír Jiřík